AGRICULTURA DEFINEIX ELS CRITERIS PER PROMOURE LA IMPLANTACIÓ DE PLANTES SOLARS FOTOVOLTAIQUES D’ACORD AMB EL VALOR AGRARI DEL SÒL

Font: Agronoms.cat

LA CAPACITAT PRODUCTIVA DEL SÒL SERÀ DETERMINANT A L’HORA DE DECIDIR L’EMPLAÇAMENT DELS NOUS PROJECTES

LA LLEI D’ESPAIS AGRARIS PROTEGEIX ELS ESPAIS AGRARIS, COM UN RECURS NATURAL ESSENCIAL PER A LA PRODUCCIÓ D’ALIMENTS, AFAVORIR LA CONTINUÏTAT DE L’ACTIVITAT AGRÍCOLA I PRESERVAR LA BIODIVERSITAT

El Departament d’Agricultura ha definit criteris específics per tal de prioritzar sòls sense valor agrícola a l’hora d’instal·lar noves plantes solars fotovoltaiques. El document s’ha presentat a la Ponència d’energies renovables, l’òrgan col·legiat del Govern que analitza la viabilitat de l’emplaçament dels avantprojectes de parcs eòlics i plantes solars fotovoltaiques i n’avalua l’impacte ambiental.

Com a criteri general, el Departament d’Agricultura prioritza per a la producció d’energia elèctrica aquells sòls que ja han estat ocupats per infraestructures compatibles amb instal·lacions energètiques. El Decret llei de mesures urgents per a l’emergència climàtica i l’impuls de les energies renovables ja estableix com un dels criteris per a la implementació de plantes solars fotovoltaiques “la no afectació significativa a sòls de valor agrològic alt o d’interès agrari elevat”. També destaca “la no afectació a àmbits inclosos en projectes d’implantació de nous regs o de transformació dels existents promoguts per l’Administració”.

Leave a comment