Manual Estudi fotovoltaic

MANUAL D’USUARI ESTUDI DEL POTENCIAL FOTOVOLTAIC D’AUTOCONSUM 

S’aconsella la realització de l’estudi del potencial fotovoltaic d’autoconsum mitjançant l’eina enegest, no obstant s’hi pot accedir lliurement a través de l’enllaç públic, però caldrà introduir manualment tota una sèrie de dades que per defecte ja es poden importar d’Enegest.

EneGest és una eina de gestió de facturació energètica gratuïta per empreses i particulars promoguda per l’Associació Leader Ripollès Ges Bisaura i l’Agència de Desenvolupament del Ripollès.

Amb el seu ús es vol:

  • Facilitar l’optimització de la facturació energètica
  • Millorar l’auto-coneixement energètic de les empreses i particulars
  • Fomentar l’aplicació de mesures d’estalvi i eficiència energètica en acord amb les necessitats de cadascú
  • Fomentar que les empreses es calculin la seva petjada de carboni

Aquest 2018 hem incorporat una nova interfície gràfica i un seguit d’assistents per a la importació de factures que la fan més intuïtiva i assequible per a tots els públics.

Una nova funcionalitat vinculada a Enegest és  un assistent per a l’estudi del potencial d’autoconsum fotovoltaic que ha de permetre una primer anàlisi per a valorar la viabilitat de la implementació de l’energia solar fotovoltaica a l’empresa i obtenir una proposta inicial de dimensionat de la instal·lació, la inversió aproximada, l’energia produïda i l’estalvi econòmic previst. Així com l’anàlisi en termes econòmics de rendibilitat de la inversió.

Tots aquests càlculs es realitzen cercant l’òptim entre la demanda elèctrica real de l’empresa (introduïda prèviament al programa) i la superfície disponible per a la instal·lació.

Per a poder analitzar l’estalvi i el dimensionament correcte del sistema fotovoltaic, primer cal conèixer quan i com es consumeix l’energia a l’empresa. És una tasca senzilla, bàsicament consisteix en introduir els consums i costos energètics de com a mínim la darrera anualitat.

Un cop introduïdes les dades, aquestes seran emprades per a la realització dels càlculs en el disseny del sistema fotovoltaic.

A més a més, un dels altres avantatges de la plataforma Enegest és que mitjançant l’anàlisi de les factures introduïdes permet detectar desajustaments en la contractació elèctrica que poden suposar sobrecostos importants per a l’empresa (manca o excés de potència contractada, tarifes per sobre de preu de mercat, o contractes amb condicions no avantatjoses per a l’empresa,… entre d’altres.).

Un cop s’han introduït totes les dades relatives al consum ja podem iniciar l’estudi del potencial fotovoltaic d’autoconsum.

 

UTILITZACIÓ PAS A PAS

Informació del centre

Com ja s’ha comentat, aquesta informació s’importa automàticament de l’Enegest, però també la podem introduir manualment.

Codi: Camp corresponent a l’Enegest. Es pot deixar en blanc o utilitzar un codi de referència.

Nom Centre: identificador de l’equipament o ubicació de la instal·lació fotovoltaica.

Tipologia: De caire informatiu, escollim la que més s’escaigui.

Adreça, Codi posta, Comarca, Població, Provincia, País: Localització de la instal·lació.

Latitud i Longitud: Aquestes dades s’omplen automàticament al situar el punter al mapa.

Consums anuals: Verifiquem els consums mensuals o els introduïm manualment en kWh. En cas de ser importats d’Enegest, l’aplicació ja ajusta les facturacions mensualment, per tant, en cas de no disposar de factures mensuals, és especialment recomanable emprar l’aplicació.

 

 

 

 

 

Tarifa d’accés, consums i potències.

Tarifa d’accés: Escollim la tarifa del nostre subministrament. Ho podem cercar a la factura.

Potències contractades: Introduim en kw la potència contractada per a cadascun dels períodes.

Consum per períodes. Si coneixem la distribució exacta del consum per períodes, la podem introduir per afinar més els resultats. Si no, més endavant haurem d’escollir la corba que més s’ajusti al nostre perfil de consum, o fins i tot, introduir un perfil de consum propi, on definirem el percentatge de consum hora a hora.

 

Dades de la instal·lació i coberta.

Superfície disponible: Si coneixem la superfície disponible la introduïm manualment, si no podem utilitzar el mapa per a calcular els metres quadrats de la nostra coberta. Cal tenir present la superfície útil, per tant, en el cas de claraboies, xemeneies, etc. Podem aplicar un factor correctiu que ho ajusti.

Tipus de superfície: Haurem d’escollir entre coplanar (en el cas de teulades amb inclinacions superiors al 35% i orientació SUD), o bé inclinada, si haurem d’emprar estructures metàl·liques per a col·locar els panells en la seva orientació adequada.

COPLANAR

 

INCLINADA

 

Inclinació de la coberta: Introduirem la inclinació de la nostra coberta. En cas de ser plana es correspon a 0º

Orientació de la coberta: Introduirem la orientació de la nostra coberta. Si es plana podem posar sud si no tenim cap impediment en poder col·locar les plaques en aquesta orientació.

En cas de tenir dues o més cobertes amb inclinacions diferents, es recomana realitzar un estudi per a cadascuna d’elles.

Dades d’instal·lació: Permet descarregar la fitxa tècnica dels mòduls proposats. En un futur es preveu poder escollir entre diferents tipologies de plaques, amb rendiments, i preus, diferents.

 

Resultats

A partir d’aquí el programa generarà els resultats que ens permetran conèixer els principals aspectes de la instal·lació proposada:

Estalvi energètic,

inversió inicial

potència a instal·lar,

nombre de mòduls,

període d’amortització etc.

Finalment, l’aplicació ens mostra dues gràfiques amb el resums mensuals i horaris de consums i nivells de producció, i un esquema senzill dels principals elements de la instal·lació proposada.

 

Exportació dels resultats

Finalment l’aplicatiu web permet exportar els resultats en pdf i excel.


PDF

EXCEL