La factura del gas

  • El Gas Natural
  • El recorregut
  • Davant de la factura
  • Darrere de la factura

El gas natural és una font d’energia fòssil que, com el carbó o el petroli, està constituïda per una barreja d’hidrocarburs, unes molècules formades per àtoms de carboni i hidrogen. Complexos estudis de geologia i física permeten trobar i explotar els jaciments de gas que centenars de milers d’anys d’acció bacteriana han generat sota terra.

gas natural

Des que és extret de les profunditats de la Terra fins que arriba als llocs on es consumeix, el gas natural fa un llarg viatge en el qual a penes experimenta transformacions. Els gasoductes, els vaixells metaners, els camions cisterna o les xarxes de distribució són alguns dels elements que formen part del sistema de transport i distribució del gas natural. El bon funcionament d’aquest sistema garanteix l’arribada d’aquest recurs energètic fins al consumidor, tot fent possible que un gran nombre d’activitats humanes es portin a terme.

La prospecció i l’extracció

Quan es detecta la presència d’una bossa de gas natural, cal continuar la recopilació de dades per decidir si s’explota o no el jaciment: la profunditat a la qual es troba, el seu volum aproximat, les característiques dels estrats situats al seu damunt, etc. Mitjançant una sonda instal·lada en una estructura metàl·lica en forma de torre s’accedeix a la bossa, es determina també la seva composició química i la pressió del gas i, si definitivament es considera que el jaciment serà rendible, el pou es posa en explotació.

Quan el gas no està barrejat amb petroli, els treballs d’explotació es simplifiquen, ja que el producte brolla de forma natural i no cal elevar-lo mecànicament a la superfície. De vegades, però, es pot haver acumulat aigua als pous, de manera que cal extreure’l amb bombes per mantenir una producció òptima.

L’impacte ambiental d’aquestes tasques està limitat temporalment, ja que s’adopten mesures de prevenció i correcció que restitueixen l’entorn al seu estat natural.

Quan un jaciment de gas natural es dóna per esgotat, es procedeix al desballestament de les plataformes i a la seva retirada i al segellat del pou o és emprat com a magatzem natural de gas.

El transport i l’emmagatzematge

El gas natural, una vegada ha estat extret del subsòl, és transportat a aquells indrets on s’aprofita el seu potencial calorífic i que sovint es troben a milers de quilòmetres de distància. El transport es realitza a través de gasoductes terrestres i marins de centenars de quilòmetres de longitud, quan el jaciment i el lloc de destinació estan connectats mitjançant aquesta xarxa de conductes, o de grans vaixells metaners que el transporten en forma líquida en el cas que no hi hagi conduccions que comuniquin ambdós punts. Alguns gasoductes marins poden fins i tot connectar continents.

El subministrament de gas natural a l’usuari es pot fer a baixa, mitjana o alta pressió. En els dos darrers casos, en què s’empra per a aplicacions industrials, cal instal·lar una estació de regulació que té per objecte mesurar el gas consumit i adequar la pressió a les necessitats dels diferents equips de combustió.

 

Comments are closed