La factura elèctrica

 • Introducció
 • Mercat elèctric
 • Tarifes
 • L'Energia Reactiva
 • Davant
 • Darrere
 • Errors

La factura d’electricitat ens arriba cada mes o cada dos mesos, ja sigui en format paper o en format electrònic. La factura és binòmica, és a dir, té en compte dos paràmetres: el consum i la potència contractada.

El preu a aplicar a la potència contractada es publica en el BOE, mentre que el preu de l’energia elèctrica dependrà de la tipologia de companyia comercialitzadora.

S’entén per comercialitzadora l’empresa que compra l’energia generada i la ven al consumidor final. En podem trobar de dos tipus:

 • de Referència. Són companyies energètiques designades pel Ministeri d’Indústria com a empreses capacitades per oferir tarifes regulades pel govern: l’anomenat Preu Voluntari al Petit Consumidor. Ofereixen el seu producte a contractes demenys de 10kW. A més, són les úniques companyies que actualment ofereixen el preu per hores (en cas de tenir un comptador digital degudament integrat), un preu mig ponderat (en cas de tenir un comptador analògic) o bé una tarifa fixa anual (indiferent el tipus de comptador). Alhora, són les úniques que poden aplicar el Bo Social als col·lectius socials més vulnerables i que no inclouen cap altre tipus de producte o servei. Actualment, operen com a comercilitzadores de referència:
  • Endesa Energía XXI, S.L.U.
  • Iberdrola Comercialización de Último Recurso, S.A.U.
  • Gas Natural S.U.R., SDG, S.A.
  • EDP Comercializadora de Último Recurso, S.A.
  • ON Comercializadora de Último Recurso, S.L.
  • CHC Comercializador de Referencia S.L.U.
  • Teramelcor, S.L. (Nomes a Melilla).
  • Empresa de Alumbrado Eléctrico de Ceuta Comercialización de Referencia, S.A. (Només a Ceuta).
 • de Lliure Mercat. Ofereix un preu pactat entre les dues parts (empresa – consumidor). Aquest preu acostuma a ser fix per tot l’any.

Aquí s’annexa el llistat de les comercialitzadores a través de la web de la Comissió Nacional de Mercats i Competència (CNMC)

El mercat elèctric és l’estructura en què s’integren les companyies responsables d’obtenir i subministrar l’electricitat en condicions de ser consumida amb les màximes garanties de seguretat. Una estesa de xarxes travessa el territori per conduir quasi instantàniament el corrent elèctric generat per les centrals de producció fins gairebé tots els racons del país.

El mercat elèctric ha passat de tenir una estructura en què l’electricitat era produïda, distribuïda i comercialitzada en un mercat tancat, a tenir una estructura en què es crea una separació entre generació, transport, distribució i comercialització. En aquest nou marc el consumidor pot escollir lliurement l’empresa comercialitzadora per trobar la millor oferta.

Aquest nou mercat elèctric es caracteritza per tenir un sistema d’ofertes de productors englobats en el que hom coneix com a “règim ordinari” i que està integrat per totes aquelles centrals que es dediquen exclusivament a generar electricitat a gran escala. Fora d’aquest lliure mercat operen uns productors en “règim especial”, que tenen unes condicions particulars definides per l’Administració, per raó de l’estalvi energètic o de l’ús d’energies renovables.

Mercat Lliure

El mercat lliure ve regulat per la llei oferta-demanda i es basa en el pacte de condicions de preu entre comercialitzadora i consumidor final. Així, si els consumidors que contractin la seva electricitat al mercat lliure tindran una tarifa i unes condicions pactades entre les dues parts.

Aquí s’annexa el llistat de totes les comercialitzadores elèctriques a través de la web de la Comissió Nacional de Mercats i Competència (CNMC).

Per poder fer comparatives de preus la CNMC disposa d’un portal web al respecte. Per accedir-hi, fer clic aquí.

Mercat Regulat

És aquell mercat en què els consumidors contracten el seu subministrament elèctric a una comercialitzadora de referència, que ofereix el Preu Voluntari al Petit Consumidor, establert pel Govern.

Les seves característiques són:

 • Per a potències menors o iguals a 10kW. El PVPC són els preus màxims que podran cobrar les comercialitzadores de referència.
 • El PVPC no incloue cap altre tipus de producte o servei.Contractes sense lletra petita ni serveis addicionals. No poden existir clàusules especials o serveis addicionals.
 • Suposa un estalvi en terme mig.
 • Factura senzilla. La factura que rep el consumidor acollit al PVPC és clara, transparent i homogènia.
 • Llibertat per canviar de comercialitzador i possibilitat de tornar sempre al PVPC.
 • Permet la contractació del Bo Social
 • Si es disposa de comptador intel·ligent amb telemesura es facturarà per consum real horari. Si no, es facturarà segons el perfil mitjà dels usuaris del període de facturació.
Mercat Regulat amb Abonament social

El Bo Social s’aplica automàticament a totes les llars que hagin contractat una potència inferior a 3 kW.

També poden sol·licitar l’abonament social les llars que hagin contractat una potència inferior o igual a 10 kW que compleixin els requisits:

 • Col·lectiu pensionista: Persones més grans de 60 anys que perceben la pensió mínima contributiva o la pensió de jubilació o d’incapacitat permanent o viduïtat, així com els beneficiaris de pensions de l’extingida Assegurança Obligatòria de Vellesa i Invalidesa en els termes que s’especifiquen en el BOE-A-2009-10672.
 • Col·lectiu família nombrosa o família monoparental de categoria especial.
 • Col·lectiu de desocupats: unitats que conviuen en el mateix domicili i que tenen tots els seus membres en situació de desocupació.

En funció del règim contractat, la tarifa té un nom o altre. En baixa tensió, les tarifes que podem trobar són:

 • 2.0A.Contractació de menys de 10kW i un sol tram horari
 • 2.0DHA.Contractació de menys de 10kW i diferenciació de preus entre dia (preu elevat) i nit (preu baix)
 • 2.1A.Contractació de 10 a 15 kW i un sol tram horari
 • 2.1DHA.Contractació de 10 a 15 kW i diferenciació de preus entre dia (preu elevat) i nit (preu baix)
 • 3.0A.Contractació de baixa tensió superior a 15Kw. Diferencia tres trams: punta (P1), pla (P2) i vall (P3)

Per tal de saber com s’està aprofitant l’energia elèctrica d’un subministrament parlem del Factor de Potència. Aquest Factor pren valors entre 0 i 1, i té un valor mínim exigit de 0,95 (on el 95% de l’energia elèctrica s’aprofita i el 5% es desaprofita).

El aparells que tenen resistències (làmpades incandescents, planxes, estufes elèctriques…) transformen el 100% d’energia en energia lumínica o calòrica. Per tant, consumeixen un 100% d’energia activa. Per contra, els aparells que tenen bobines (motors, fonts alimentació, làmpades de descàrrega…) transformen una part de l’energia en energia mecànica o activa (llum, fred, moviment…), mentre que la part restant requereix energia anomenada reactiva, que s’utilitza pel propi funcionament. En aquests casos, el factor de potència tindrà un valor inferior a 1.

Si el Factor Potència és inferior a 0,95 es considera que el consum d’energia reactiva és excessiu en comparació amb l’energia activa, produint-se una circulació excessiva de corrent elèctrica en les instal·lacions i les xarxes. Això pot provocar danys per efecte de sobrecàrregues, pot augmentar les pèrdues per reescalfament, pot produir alteracions i variacions a la tensió i pot augmentar la potència aparent entregada per transformar per igual la potència activa utilitzada. Tot això suposa un empitjorament del rendiment i funcionament dels artefactes i treu capacitat suficient de resposta dels controls de seguretat com interruptors, fusibles…

Cal dir que les centrals elèctriques només generen energia activa i, en cap cas, energia reactiva. Així, l’energia reactiva es genera connectant condensadors a la xarxa i, per tant, les factures graben el consum de reactiva amb uns preus molt elevats.

Com es pot veure, les energies activa i reactiva estan relacionades, tal i com mostra el triangle de potències següent:

En aquest triangle, el Factor potència s’obté fent el cosinus de l’angle φ. Si aquest valor és inferior a 0,95, s’aplicarà un recàrrec a la facturació. Aquest recàrrec, actualment, és de 0,041554€/kVar si el Factor Potència es troba entre 0,8 i 0,95, mentre que és 0,062332€/kVar si el Factor Potència es troba sota el valor 0,8.

En factures de tarifa 2.0A, 2.0DHA, 2.1A i 2.1DHA no és normal que aparegui reactiva, a menys que sigui un contracte associat solament a un dels tipus d’aparells que produeixen reactiva mencionats anteriorment. En les factures amb tarifa 3.0A sol haver-hi consum de reactiva, però pot ser que aquest consum es facturi o bé que no aparegui a l’apartat de facturació.

Comments are closed