Energia i Bosc Pirinnowatt Transició energètica al Pirineu
Pirinnowatt Transició energètica al Pirineu

AGRICULTURA DEFINEIX ELS CRITERIS PER PROMOURE LA IMPLANTACIÓ DE PLANTES SOLARS FOTOVOLTAIQUES D’ACORD AMB EL VALOR AGRARI DEL SÒL

Font: Agronoms.cat

LA CAPACITAT PRODUCTIVA DEL SÒL SERÀ DETERMINANT A L’HORA DE DECIDIR L’EMPLAÇAMENT DELS NOUS PROJECTES

LA LLEI D’ESPAIS AGRARIS PROTEGEIX ELS ESPAIS AGRARIS, COM UN RECURS NATURAL ESSENCIAL PER A LA PRODUCCIÓ D’ALIMENTS, AFAVORIR LA CONTINUÏTAT DE L’ACTIVITAT AGRÍCOLA I PRESERVAR LA BIODIVERSITAT

El Departament d’Agricultura ha definit criteris específics per tal de prioritzar sòls sense valor agrícola a l’hora d’instal·lar noves plantes solars fotovoltaiques. El document s’ha presentat a la Ponència d’energies renovables, l’òrgan col·legiat del Govern que analitza la viabilitat de l’emplaçament dels avantprojectes de parcs eòlics i plantes solars fotovoltaiques i n’avalua l’impacte ambiental.

Com a criteri general, el Departament d’Agricultura prioritza per a la producció d’energia elèctrica aquells sòls que ja han estat ocupats per infraestructures compatibles amb instal·lacions energètiques. El Decret llei de mesures urgents per a l’emergència climàtica i l’impuls de les energies renovables ja estableix com un dels criteris per a la implementació de plantes solars fotovoltaiques “la no afectació significativa a sòls de valor agrològic alt o d’interès agrari elevat”. També destaca “la no afectació a àmbits inclosos en projectes d’implantació de nous regs o de transformació dels existents promoguts per l’Administració”.

Leave a comment