Energia i Bosc Pirinnowatt Transició energètica al Pirineu
Pirinnowatt Transició energètica al Pirineu

El Govern inicia la derogació del decret que regula la implantació de parcs eòlics i fotovoltaics a Catalunya

El Govern ha iniciat el procés de derogació del decret que regula la implantació de parcs eòlics i fotovoltaics a Catalunya. El Govern iniciarà la consulta pública prèvia a l’elaboració d’un projecte de decret per derogar el Decret 147/2009, pel qual es regulen els procediments administratius aplicables per a la implantació de parcs eòlics i instal·lacions fotovoltaiques, el primer tràmit per avançar cap a un marc normatiu més favorable per a la instal·lació d’energies renovables al país i alineat amb els objectius del Pacte Nacional per a la Transició Energètica.
 
L’actual marc jurídic català és una de les barreres que han limitat la instal·lació d’energies renovables a Catalunya els darrers anys. Amb la derogació d’aquest decret, les instal·lacions eòliques i fotovoltaiques passaran a tramitar-se d’acord amb el que preveu la normativa sectorial elèctrica per a la resta d’instal·lacions, i també estaran sotmeses a les corresponents tramitacions ambientals urbanístiques. Aquest canvi, que facilitarà que l’autorització pugui ser sol·licitada a instància de part, pretén impulsar la tecnologia eòlica i fotovoltaica a Catalunya, i avançar en l’assoliment d’un model energètic descarbonitzat i basat en les energies renovables l’any 2050.
 
El vigent decret preveu, d’una banda, l’existència de les anomenades Zones de Desenvolupament Prioritari (ZDP) de parcs eòlics, que són aquelles àrees on conflueixen diferents condicionants (energètics, ambientals i urbanístics) i que només poden ser explotades mitjançant l’adjudicació per part de la Generalitat mitjançant un concurs públic. Fora de les ZDP només es poden instal·lar parcs de fins a 10 MW o un màxim de 5 aerogeneradors. Aquest model, que tenia com a finalitat ordenar la implantació de parcs eòlics en el territori i harmonitzar i agilitar la seva tramitació administrativa, es va veure afectat per diferents canvis en la normativa estatal, que han fet que esdevingui un fre per a la implantació de parcs eòlics.
 
Per l’altra banda, el decret estableix diferents limitacions tant d’ubicació com de superfície ocupada a les instal·lacions fotovoltaiques sobre terreny, que suposen una restricció que impedeix aprofitar tant la reducció de costos d’aquesta tecnologia ni les economies d’escala que impliquen les instal·lacions de major potència.
 
Font: ICAEN

Leave a comment