Energia i Bosc Pirinnowatt Transició energètica al Pirineu
Pirinnowatt Transició energètica al Pirineu

La Comissió intensifica l’ambició en matèria climàtica i proposa reduir les emissions un 55 % d’ara al 2030

La Comissió Europa ha presentat avui el seu pla de reducció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle de la UE com a mínim un 55 % d’ara al 2030 respecte dels nivells del 1990. Aquest grau d’ambició per a la propera dècada situarà la UE en una trajectòria equilibrada per atènyer la neutralitat climàtica el 2050. El nou objectiu parteix d’una avaluació d’impacte global de les repercussions socials, econòmiques i ambientals que indica que aquesta via d’acció és realista i factible. Aquesta ambició també referma el lideratge mundial sostingut de la UE de cara a la propera conferència del clima de les Nacions Unides (COP26).

 

Avui la Comissió:

  • ha presentat una esmena a la proposta de llei europea del clima per incloure-hi l’objectiu de reducció de les emissions d’ara al 2030 com a mínim un 55 % com a pas intermedi de l’objectiu de neutralitat climàtica previst per al 2050;
  • ha instat el Parlament i el Consell que confirmin aquest objectiu del 55 % com a la nova Contribució determinada a nivell nacional (CND) de la UE en virtut de l’Acord de París i que la trametin al Conveni marc de les Nacions Unides sobre el canvi climàtic abans no acabi l’any;
  • ha definit les propostes legislatives que presentarà el juny del 2021 com a tard per fer efectiu el nou objectiu, que inclouen: revisar i ampliar el règim de comerç de drets d’emissió; adaptar el Reglament de distribució de l’esforç i el marc regulador de les emissions derivades de l’ús del sòl; reforçar les polítiques en matèria d’eficiència energètica i energies renovables; i endurir les normes de CO2 aplicables als vehicles de carretera.

 

“Estem fent tot el que és al nostre abast per mantenir el que vam prometre als europeus: fer d’Europa el primer continent climàticament neutre del món d’aquí al 2050. El dia d’avui marca una fita important en aquest camí. Amb el nou objectiu de reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle com a mínim un 55 % d’ara al 2030 serem capdavanters en la progressió cap a un planeta més net i cap a una recuperació verda. Europa sortirà reforçada de la pandèmia del coronavirus gràcies a la inversió en una economia circular eficient en recursos, al foment de la innovació en tecnologia neta i a la creació de llocs de treball verds”, ha declarat avui la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen.

 

“En aquest moment crucial per al nostre sistema sanitari, la nostra economia i l’acció mundial pel clima cal que Europa indiqui el camí cap a una recuperació verda. Hem de fer-hi alguna cosa ara, pel bé dels nostres fills i nets. Avui Europa demostra al món de quina manera millorarem el benestar i la prosperitat dels nostres ciutadans en les properes dècades alhora que avancem cap al nostre objectiu de neutralitat climàtica el 2050”, ha declarat avui també el vicepresident executiu pel Pacte Verd Europeu, Frans Timmermans.

 

Si ens basem en els plans actuals dels estats membres, el 2030 haurem assolit amb escreix l’objectiu actual del 40 %. Això indica que no només cal ser més ambiciosos, sinó que és realista ser-ne. El sistema energètic serà cabdal en aquesta tasca. Aprofitarem l’experiència reeixida del sector europeu de les renovables i analitzarem totes les eines que ens puguin ajudar a augmentar la nostra eficiència energètica”, ha declarat avui també la comissària d’Energia, Kadri Simson.

 

A més del Pla de l’objectiu climàtic per al 2030 i la corresponent avaluació d’impacte, avui la Comissió també ha aprovat una avaluació dels plans nacionals d’energia i acció pel clima dels estats membres per al període 2021-2030. L’avaluació de la Comissió demostra que la UE va per bon camí per superar l’actual objectiu de reducció de les emissions del 40 % d’ara al 2030, en gran part gràcies als avenços que s’estan assolint en el desplegament de les energies renovables a tot Europa. Per atènyer el nou objectiu del 55 % la UE haurà d’augmentar encara més l’eficiència energètica i la quota d’energies renovables. Abans la Comissió no en presenti les propostes legislatives el juny del 2021, la qüestió se sotmetrà a més consultes i anàlisis.

 

El nou objectiu climàtic per al 2030 contribuirà a centrar la recuperació econòmica europea de la pandèmia del coronavirus: estimularà la inversió en una economia eficient en recursos, fomentarà la innovació en tecnologia neta, promourà la competència i crearà llocs de treball verds. Els estats membres poden fer ús dels 750 000 milions del fons de recuperació NextGenerationEU i del proper pressupost a llarg termini de la UE a l’hora de dur a terme aquestes inversions en la transició verda. Per donar suport a les inversions necessàries, avui la Comissió també ha adoptat les normes que regulen el nou Mecanisme de la UE de finançament d’energies renovables amb l’objectiu de facilitar la col·laboració entre estats membres per finançar i executar projectes d’energies renovables.

 

 

Rerefons

 

L’enduriment de l’objectiu d’emissions de gasos d’efecte hivernacle de la UE per al 2030 va ser anunciat per primera vegada el juliol del 2019 a les orientacions polítiques de la presidenta Von der Leyen, i s’adequa a l’objectiu de l’Acord de París de mantenir l’augment de la temperatura mundial per sota dels 2ºC i de procurar limitar-lo a 1,5ºC.

 

A l’avaluació d’impacte que s’ha publicat avui i arran de l’ampli procés de consulta que s’ha dut a terme al llarg del darrer any, la Comissió ha analitzat amb profunditat les repercussions que tindria a la nostra economia, a la nostra societat i en el nostre medi ambient la reducció de les emissions entre un 50 % i un 55 % d’ara al 2030 respecte dels nivells del 1990. L’avaluació d’impacte ha tingut en consideració la diversitat d’instruments estratègics disponibles i de quina manera pot contribuir a assolir aquests objectius cada sector econòmic. La conclusió ha estat que un full de ruta cap a la neutralitat climàtica el 2050 que sigui equilibrat, realista i prudent ha d’incloure un objectiu de reducció de les emissions de com a mínim el 55 % d’ara al 2030.

 

Per atènyer la reducció del 55 % de les emissions de gasos d’efecte hivernacle caldrà prendre mesures en tots els sectors econòmics: la transició cap a la neutralitat climàtica només s’assolirà si tothom hi contribueix. Les emissions de CO2 provinents de la crema de combustibles fòssils suposen la primera font d’emissions de gasos d’efecte hivernacle de la UE. Juntament amb les emissions fugitives que no són de CO2 en el sistema energètic representen el 75 % de les emissions de gasos d’efecte hivernacle de la UE. Això palesa el paper central del sistema energètic en la transició a una economia climàticament neutra. A més de la indústria, els edificis i el transport són els principals usuaris d’energia i la principal font d’emissions. Per assolir la neutralitat climàtica és fonamental descarbonitzar tant l’oferta com la demanda d’energia.

 

L’avaluació dels plans nacionals d’energia i acció pel clima dels estats membres evidencia que aquests darrers estan accelerant la transició energètica i climàtica. Indica que la quota d’energies renovables a la UE podria assolir el 33,7 % el 2030, cosa que superaria l’objectiu actual d’un 32 % o més. Pel que fa a l’eficiència energètica, encara hi ha un aspecte que arrossega la manca d’ambició: el consum d’energia primària, del 2,8 %, i el consum d’energia final, del 3,1 %, estan molt lluny de l’objectiu d’un 32,5 % o més. Per abordar aquest aspecte, la Comissió prendrà mesures, concretament mitjançant la propera iniciativa Onada de renovacions i la revisió i possible modificació de la Directiva sobre eficiència energètica, així com orientació sobre el primer principi de l’eficiència energèticaL’avaluació a escala europea dels plans nacionals d’energia i acció pel clima que s’ha publicat avui es complementarà el mes d’octubre amb una avaluació de cadascun dels estats membres en el marc de l’informe de l’estat de la Unió de l’energia.

 

El Reglament de la llei del clima, que la Comissió va proposar el març del 2020, pretén incorporar a la legislació europea l’objectiu de neutralitat climàtica per al 2050 acordat pels dirigents de la UE el desembre del 2019, així com marcar el camí que han de seguir totes les polítiques de la UE. Ara, doncs, la Comissió proposa d’incloure el nou objectiu per al 2030 en el Reglament que s’està debatent al Parlament Europeu i al Consell. El nou objectiu per al 2030 també serà el punt de partida de les converses orientades a la revisió de la contribució determinada a nivell nacional de la UE per tal de reduir les emissions en virtut de l’Acord de París.

 

Tal com estableixen el Pacte verd europeu i la comunicació d’avui mateix, la Comissió començarà a preparar la proposta legislativa detallada que ha de definir la manera d’atènyer aquest nou objectiu. La Comissió revisarà tots els instruments estratègics pertinents en matèria energètica i climàtica per assolir les reduccions d’emissions amb l’objectiu de presentar les propostes corresponents el juny del 2021.

 

Més informació:

Leave a comment