Energia i Bosc Pirinnowatt Transició energètica al Pirineu
Pirinnowatt Transició energètica al Pirineu

L’alberg de Núria comptarà amb energia geotèrmica

El govern català destinarà 1,18 milions a instal·lar la calefacció geotèrmica i a millorar el telecabina i l’alberg

El con­se­ller de Tre­ball, Afers Soci­als i Famílies, Chakir el Homrani, va visi­tar ahir al matí les obres de l’alberg de Núria que es van ini­ciar a prin­ci­pis de juny per posar en fun­ci­o­na­ment un nou sis­tema de cale­facció mit­jançant apro­fi­ta­ment geotèrmic.

Les obres, que es pre­veu aca­bar al desem­bre i que tenen un cost de 897.955 euros, impli­quen la per­fo­ració d’un total de 36 pous d’uns 15 centímetres de diàmetre i 120 metres de pro­fun­di­tat, que es con­dui­ran fins a la sala de màqui­nes, situ­ada a la part poste­rior de l’alberg. En aquest punt, segons va infor­mar ahir el Depar­ta­ment de Tre­ball, Afers Soci­als i Famílies, ja s’hi han desen­ter­rat els qua­tre dipòsits de gasoil amb què ha fun­ci­o­nat l’allot­ja­ment des de la seva entrada en fun­ci­o­na­ment com a alberg –el 1987– i s’hi ins­tal·laran bom­bes de calor, dipòsits d’inèrcia, acu­mu­la­dors i tots els acces­so­ris que per­me­tran con­nec­tar l’aigua escal­fada gràcies a l’ener­gia de pro­cedència geotèrmica al sis­tema de cale­facció i aigua calenta sanitària.

Durant la visita al camp de cap­tació que hi ha a uns 30 metres de l’alberg, el con­se­ller va seguir l’estat de les obres, que ja han permès la per­fo­ració de 24 pous. “Gràcies a aquesta inversió acon­se­gui­rem un estalvi energètic per a l’alberg de Núria d’uns 35.000 litres de gasoil i 84 tones de CO2 anu­als”, va anun­ciar El Hom­rani. A aquest estalvi, va recor­dar el con­se­ller, s’hi afe­geix l’eli­mi­nació del sis­tema de trans­port de gasoil fins a l’alberg, situat a 2.122 metres d’alti­tud, mit­jançant cami­ons cis­terna.

Font:
http://www.elpuntavui.cat/societat/article/5-societat/1636245-l-alberg-de-nuria-comptara-amb-energia-geotermica.html
 

Leave a comment